Víte že...
finanční leasing je dle IFRS chápán jako jedna z forem financování a firma si jej zařadí do svého majetku, aniž by jej právně vlastnila?

Víte že:

nemusíte využívat a platit kontokorent?

Pokud máte své účty minimálně ve dvou měnách (typicky EUR a CZK), pak lze překlenout dočasný nedostatek hotovosti na jednom účtu pomocí devizového swapu z účtu druhého. V rámci firmy nebo skupiny jste schopni si sami poskytnout krátkodobou půjčku, bez devizového rizika (rizika změny kurzu) a levněji nežli čerpáním kontokorentu!

data o výplatách vašich zaměstnanců musíte skladovat 30 let?

Zvláštní režim archivace se vztahuje na dokumenty používané pro účely zdravotního a sociálního pojištění.

Doba skladování ostatních účetních dokumentů je

  • 10 let pro výroční zprávy a účetní závěrky (rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát)
  • 5 let pro účetní knihy, účetní doklady, odpisové plány, inventarizace zásob

finanční leasing je dle IFRS chápán jako jedna z forem financování a firma si jej zařadí do svého majetku, aniž by jej právně vlastnila?

Dle IFRS je majetek pořízený prostřednictvím finančního leasingu zaúčtován do aktiv jako dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a zároveň závazek vůči leasingové společnosti je zaúčtován do pasiv jako cizí zdroje. Finanční leasing je dle IFRS chápán jako jedna z forem externího financování a věcná stránka transakce je přednější než formální právní stránka, tj. účetní jednotka si do majetku zařadí majetek, který vecně využívá a použítím nese obchodní riziko z používání a nezáleží, kdo je majitelem majetku po formální stránce.

Toto pojetí účtování majetku má za následek, že účetní jednotka vykazuje svůj majetek a své cizí závazky v objektivní výši a tím její finanční reporty mají vetší vypovídajíci schopnost.

při komponentním způsobu odepisování dochází k rovnoměrnému rozložení nákladů v jednotlivých letech i při různé době životnosti jednotlivých částí?

Dle IFRS může účetní jednotka využít způsobů odepisování dlouhodobého majetku , které jsou vyspecifikovany v Českých účetních standardech (CAS) jako lineární metoda odepisování, metoda, zrychlené odepisování, či odepisování závislé na výkonu, ale i komponentní přístup.

Princip komponentního přístupu je založen na myšlence, že na dlouhodobé hmotné aktivum se pohlíží jako na jednotlivé komponenty - složky dlouhodobých hmotných aktiv, které již nejsou dále rozdělitelné na menší části s odlišnou životností (pochopitelně při respektování principu významnosti jak z hlediska porovnání ceny komponenty k celku tak i z hlediska rozdílné doby životnosti). Je tedy nutno z hlediska doby životnosti jednotlivé části budovy (nebo stroje) odepisovat samostatně. Tento způsob odepisování více reflektuje skutečné využití a opotřebení aktiva, než kdyby se odepisovalo v celku. Příklady: budova hotelu má jinou životnost nežli vybavení pokojů, nebo životnost letadla je delší nežli životnost jeho motorů.

investici do nemovitosti nebo finanční aktivum oceňujete dle IFRS pouze tržní cenou?

Dle IFRS může účetní jednotka oceňovat svá aktiva nejen v historických cenách, ale ve větším rozsahu než CAS ve fair value (tržních cenách). IFRS dokonce u některých typů aktiv, jako investice do nemovitostí (IAS 40), či finanční aktiva / závazky určené k obchodování (IAS 39), vyžaduje od účetních jednotek primárně oceňovat zmíněné aktiva ve fair value. Takto oceňovaná aktiva se neodepisují, ale musí se pravidelně přecenit buď do valstního kapitálu nebo výsledkově (do nákladů nebo výnosů).

Aktiva oceňovaná ve fair value mají lepší vypovídací schopnost a reflektují objektivní stav účetní jednotky.

Matematika s chutí Desk Room
info@3kont.cz +420 602 316 675
Graphic design GRAPHITE STUDIO, webdesign AAWEB.CZ
© 3kont s.r.o. 2010-2024, všechna práva vyhrazena